Cher Hin Chong

Cher Hin Chong

A software developer who has found penchant in writing.